Wersje językowe
Blog archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kontakt i dane firmy

Fundacja Golden Ratio została stworzona z wizją otwierania ludzi na ich własną zasobność.

W tym celu regularnie organizujemy szkolenia oraz warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i duchowego oraz świadczymy usługi o charakterze coachingowym, mentoringowym i transformacyjnym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej misji oraz działalności, skontaktuj się z nami pod adresem: info@goldenratio.org.pl

 

Adres
Fundacja Golden Ratio
ul. Juliusza Słowackiego 55/1

60-521 Poznań
NIP: 7812012899

 

POZNAŃ, dnia 20 sierpnia 2020 roku

 

STATUT FUNDACJI GOLDEN RATIO

 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „FUNDACJA GOLDEN RATIO” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez David Weidemann, zwany dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Magdalenę Marecik w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej w Szczecinie w dniu 2.08.2019 roku.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§2

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.

 5. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

 

§4

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

§5

Celami Fundacji są:

1. Propagowanie zdrowego trybu życia psychicznego w każdym wymiarze życia.

2. Wspieranie ludzi w znalezieniu wewnętrznego spokoju dzięki pracy z emocjami.

3. Uświadomienie ludzi w potrzebie uzdrowienia relacji z bliskimi i ich oddziaływania na całe życie.

4. Upowszechnianie wiedzy na temat możliwości zmiany własnego życia poprzez odpowiednią pracę z energią życiową.

5. Przeciwdziałanie kryzysom psychicznym i poprawa jakości życia.

§6

 1. Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

 1. świadczenie usług polegających na poprawie zdrowia oraz samopoczucia

 2. organizowanie zbiórek pieniężnych, kwest pieniężnych na terenie kraju i za granicą;

 3. pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;

 4. współpracę z innymi fundacjami oraz innymi podmiotami, jak również z organami, instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

 5. działalność informacyjną, szkoleniową, oświatową, edukacyjną, wydawniczą, badawczą i doradczą w zakresie promocji i popularyzacji celów Fundacji;

 6. organizowanie szkoleń, wykładów, zjazdów, warsztatów, kongresów, sympozjów, seminariów, festiwali, festynów, konkursów, happeningów;

 7. finansowanie projektów i przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji;

 

§7

Dla osiągnięcia celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, w skład którego wchodzi kwota 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczona na realizację celów Fundacji i kwota 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczona na prowadzenie przez nią działalności gospodarczej oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) Darowizn, spadków, zapisów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

b) Dotacji i subwencji oraz grantów.

c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

d) Dochodów z majątku Fundacji.

e) Dochodów z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

 

§10

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte dla realizacji wszelkich celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

 

Działalność gospodarcza

§11

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Wszelkie dochody uzyskane przez Fundację przeznaczone będą na realizację celów statutowych.

 2. Podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga oświadczenia Zarządu Fundacji.

 3. W przypadku określonym w ust. 2 powyżej, Zarząd Fundacji określa dzień, w którym Fundacja rozpocznie prowadzenia działalności gospodarczej.

 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przedstawionym poniżej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), tj.:

 1. 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;

 2. 18.11.Z Drukowanie gazet;

 3. 18.12.Z Pozostałe drukowanie;

 4. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

 5. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

 6. 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

 7. 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

 8. 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;

 9. 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów.

 10. 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;

 11. 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

 12. 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;

 13. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;

 14. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;

 15. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

 16. 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

 17. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

 18. 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 19. 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 20. 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 21. 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 22. 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 23. 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 24. 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 25. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 26. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 27. 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 28. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 29. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 30. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 31. 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 32. 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 33. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 34. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 35. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 36. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 37. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 38. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 39. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

 40. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

 41. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

 42. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

 43. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami;

 44. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

 45. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;

 46. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

 47. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

 48. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

 49. 58.11.Z Wydawanie książek;

 50. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

 51. 58.13.Z Wydawanie gazet;

 52. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

 53. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

 54. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 55. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

 56. 63.12.Z Działalność portali internetowych;

 57. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;

 58. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 59. 64.11.Z Działalność banku centralnego;

 60. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

 61. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;

 62. 64 30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;

 63. 64 91.Z Leasing finansowy;

 64. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

 65. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

 66. 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;

 67. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;

 68. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

 69. 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

 70. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

 71. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

 72. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

 73. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

 74. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

 75. 69.10.Z Działalność prawnicza;

 76. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;

 77. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

 78. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

 79. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

 80. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

 81. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

 82. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;

 83. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;

 84. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);

 85. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

 86. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

 87. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 88. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 89. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

 90. 82 19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

 91. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call Center);

 92. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 93. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

 94. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 95. 85.10.Z Wychowanie przedszkolne;

 96. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 97. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

 98. 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;

 99. 85.59.A Nauka języków obcych;

 100. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 101. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

 102. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

 103. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;

 104. 86.90.D Działalność paramedyczna;

 105. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 106. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

 107. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;

 108. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 109. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

 110. 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;

 111. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;

 112. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 113. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;

 114. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

 115. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

 

Organy Fundacji

§ 12

 1. Organem Fundacji uprawnionym do kierowania jej działalnością oraz reprezentacji na zewnątrz jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu oraz otrzymywać zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

 

Zarząd Fundacji i Członkowie.

§ 13

 1. Zarząd składa się z osób w liczbie od jednego do trzech powoływanych przez Fundatora Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.

 3. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora w każdym czasie.

 4. Fundator postanawia, iż w skład pierwszego Zarządu, który to jest jednoosobowy wchodzi: DIANA HUAYAMA CHERO, jako Prezes Zarządu.

 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie listem poleconym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany Fundacji przez członka Zarządu w drodze pisemnej, nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

 7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 8. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać bez zwołania w sposób określony w §13
  ust. 6 przy obecności wszystkich członków Zarządu.

 9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 10. W przypadku równości głosów, decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

 

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia

pracowników Fundacji,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

f) składanie corocznie sprawozdań ze swojej działalności właściwemu ministrowi.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw

należących do zadań Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:

a) Prezes Zarządu samodzielnie;

b) Co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Zmiana Statutu

§ 16

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator Fundacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. O wszelkich dokonanych zmianach statutu Fundator zawiadamia Fundację.

 3. Zmiany statutu mogą dotyczyć przede wszystkim celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim oraz przedmiotu działalności gospodarczej Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorami Fundacji jest zarząd, chyba że Fundator postanowi o powołaniu innych likwidatorów.

 

§ 18

Uchwałę o likwidacji podejmuje Fundator.

 

§ 19

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, zgodny z celami statutowymi Fundacji określonymi w § 6.

 

Nadzór nad Fundacją.

§ 20

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

 

 

David Weidemann - Fundator

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl