Wersje językowe
Blog archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FUNDACJI GOLDEN RATIO

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem: www.sklep.goldenratio.org.pl („Portal”). 

 

 • 1. DEFINICJE

 

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki korzystania z Portalu działającego pod adresem: www.sklep.goldenratio.org.pl;

 

Portal – sklep internetowy www.sklep.goldenratio.org.pl, umożliwiający Użytkownikom przeglądanie ofert oraz dokonywanie zakupu dostępnych Szkoleń oraz Konsultacji.

 

Właściciel Portalu – Fundacja Golden Ratio w siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000860411, NIP 7812012899, REGON 387054020 (dalej: „Usługodawca”).

 

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca lub korzystająca w jakikolwiek sposób z Usług Portalu.

 

Usługa – udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu Szkoleń oraz Konsultacji, a także organizacja procesu dydaktycznego zakupionych Szkoleń/Konsultacji, udostępnianie materiałów dydaktycznych i wydawanie certyfikatów po ukończeniu Szkolenia.

 

Szkolenia – szkolenia prowadzone stacjonarnie lub online, tj. za pośrednictwem sieci Internet (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) z zakresu rozwoju osobistego i duchowego (tzw. mindfulness).

 

Konsultacje – konsultacje prowadzone online, tj. za pośrednictwem sieci Internet (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) z zakresu rozwoju osobistego i duchowego (tzw. mindfulness).

 

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu Szkolenia lub Konsultacji za pośrednictwem Portalu;

 

Konsument – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska. Usługodawca wyłączył możliwość sprzedaży swoich Usług dla Konsumentów posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Umowa o Świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Klientem, w ramach której Administrator umożliwia Klientowi, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, dokonywanie zakupu oraz wzięcie udziału w Szkoleniach oraz Konsultacjach nabytych za pośrednictwem Portalu.

 

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 19 września 2019 r., Dz.U. z 2019 poz. 1781).

 

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z 21 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020, poz. 287).

 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (t.j. z 08 października 2020 r., Dz. U. z 2020, poz. 1740).

 

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z 03 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 poz. 344).

 

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Portalu.

 

 1. Użytkownik Portalu akceptuje zasady niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

 1. Portal jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający otwarcie go w przeglądarce internetowej i swobodne przeglądanie jego treści, w tym zapoznanie się z ofertami Szkoleń oraz Konsultacji.

 

 1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest urządzenie (np. komputer) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome). W celu dokonania zakupu Szkolenia (Konsultacji) niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

 

 1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Klientów odbywa się na podstawie zawartej Umowy o Świadczenie Usług.

 

 1. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest realizowana przez Usługodawcę niezwłocznie od chwili jej zawarcia.

 

 

 • 3. SZKOLENIA

 

 1. Szkoleniem z zakresu rozwoju osobistego i duchowego (mindfulness) jest szkolenie z techniki The Highest Law - Najwyższe Prawo, poziom 1 i 2 (ang. The Highest Law), (dalej: THL) oraz program mentoringowy ‘intuicJA’, autorstwa Fundacji Golden Ratio i Davida Weidemann (dalej: Autorzy).

 

 1. Szkolenie THL oraz intuicJA oferowane przez Portal jest prowadzone przez Autorów. Szkolenia trwają od 2 do 3 dni i są prowadzone w języku polskim stacjonarnie (tj. na terenie Polski) lub online.

 

 

 • 4. UDZIAŁ W SZKOLENIU

 

 1. W celu zgłoszenia udziału w Szkoleniu, Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
 • dodanie do koszyka Szkolenia,
 • wybór rodzaju płatności,
 • złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 

 1. Po dodaniu do koszyka wybranego Szkolenia, Użytkownik podaje swoje dane osobowe – imię i nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy (obowiązkowo) oraz informację skąd dowiedział się o Szkoleniu (opcjonalnie).

 

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych Szkoleniach podana jest na Portalu obok każdego oferowanego Szkolenia. Wszystkie ceny Szkoleń podane na Portalu są cenami brutto.

 

 1. Dostępne są następujące formy płatności:
 • przelew bankowy na rachunek Usługodawcy, wskazany w ramach Portalu
 • płatność BLIK
 • płatność PayPal
 • płatność za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl

 

 1. Płatności w formie zaliczki lub opłat ratalnych nie są akceptowane, jeśli nie było innych wskazań.

 

 1. W przypadku płatności kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 1. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a Usługodawcą Umowy o Świadczenie (wybranej) Usługi zgodnie z opisem Usługi na Portalu oraz postanowieniami Regulaminu.

 

 1. Po złożeniu zamówienia na wybrane Szkolenie Klient otrzymuje e-mail z linkiem do Zasad Postępowania dotyczącego praktykowania THL oraz plik w formacie PDF w celu złożenia podpisu (w formie cyfrowej) pod Zasadami Postępowania.

 

 1. Warunkiem uczestniczenia w Szkoleniu jest złożenie podpisu o zapoznaniu się z Zasadami Postepowania oraz obowiązku ich przestrzegania.

 

 1. Zasady Postępowania zostały stworzony przez autorów techniki THL (Fundacja Golden Ratio) oraz przetłumaczone przez Usługodawcę na język polski.

 

 1. Warunkiem uczestniczenia w Szkoleniach stacjonarnych jest dodatkowo zgoda Klienta na publikację zdjęć.

 

 1. Po spełnieniu powyższych warunków, Klient otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie zamówienia.

 

 1. Na 1 (jeden) tydzień przed terminem wybranego Szkolenia, Klient otrzymuje od Usługodawcy e-mail, który zawiera:
 • instrukcje i zalecenia na Szkolenie,
 • materiały na Szkolenie ze znakiem wodnym (objęty prawem autorskim - Fundacja Golden Ratio),
 • link Zoom do Szkolenia (na dzień przed szkoleniem)
 1. Klient potwierdza otrzymanie powyższego maila odpowiadając na niego przez pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@goldenratio.org.pl .
 2. Po zakończeniu Szkolenia THL Klient nie otrzymuje certyfikatu. Klient może poddać się procesowi weryfikacji przez Autorów. W wyniku procesu weryfikacji Klient zostanie umieszczony na oficjalnych platformach techniki THL. Klient może praktykować THL z klientami bez weryfikacji. 

 

 

 • 5. WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

 1. Warunkiem udziału w Szkoleniach (Konsultacjach), a tym samym korzystania z oferowanych Usług, jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia czyli w zakresie związanym z uczestnictwem w Szkoleniu (Konsultacji) oraz wystawianych certyfikatów po odbyciu Szkolenia.

 

 1. Warunki techniczne: w celu uczestniczenia w Szkoleniu online, Uczestnik musi posiadać program Zoom, działającą kamerę, mikrofon i stabilne łącze internetowe.

 

 1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi (w udziale w Szkoleniu) wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

 

 1. Uczestnik Szkolenia deklaruje pełną sprawność fizyczną i umysłową podczas Szkolenia.

 

 

 • 6. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, w tym Klienta, osób trzecich lub siły wyższej).
 3. Z ważnych przyczyn, w tym w przypadku działania siły wyższej (np. stanu zagrożenia epidemicznego lun stanu epidemii), awarii technicznej lub niedozwolonych działań Użytkowników lub osób trzecich, a także w przypadku gdy jest to uzasadnione obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, poprawą jakości świadczeń lub udoskonalaniem funkcjonalności Portalu, korzystanie przez Użytkowników z Portalu może być czasowo ograniczone. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem internetowym Portalu.
 4. Usługodawca zastrzega prawo zmiany terminu Szkolenia, w sytuacjach wyjątkowych, np. choroba prowadzącego Szkolenie, o czym niezwłocznie poinformuje Klientów.
 5. W przypadku zmiany terminu czy konieczności odwołania Szkolenia (np. z powodu choroby prowadzącego) Usługodawca zaoferuje inny termin Szkolenia, dogodny dla Klienta. W przypadku śmierci prowadzącego Szkolenie zostanie wyznaczone zastępstwo, zaproponowany inny termin Szkolenia lub zwrócone pieniądze za Szkolenie.
 6. W przypadku rezygnacji przez Klienta ze Szkolenia, Usługodawca nie zwraca Klientowi zapłaty za Szkolenie. Usługodawca akceptuje możliwość zmiany przez Klienta wybranego terminu Szkolenia (w przypadku różnicy w cenie Szkolenia, Klient albo dopłaca różnice, albo otrzymuje różnicy cenowej ze strony Usługodawcy). W przypadku rezygnacji ze Szkolenia, Klient może odsprzedać (najpóźniej na tydzień godziny przed rozpoczęciem szkolenia) swoje miejsce na Szkoleniu innemu Użytkownikowi. W takiej sytuacji wymagany jest kontakt ze strony Klienta na adres: info@goldenratio.org.pl
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Usług w sposób niezgodny z prawem.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników Szkolenia.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu uczestników Szkolenia powstałe podczas udziału w Szkoleniu w wyniku nieuwagi, roztargnienia uczestników Szkolenia lub nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń lub okoliczności.
 10. Usługi oferowane przez Portal przez Usługodawcę nie mają charakteru usług pracowników służby zdrowia i nie zastępują porad lekarza ani psychologa.
 11. Usługodawca jest właścicielem praw do Portalu, jego nazwy oraz domeny internetowej Portalu. Usługodawcy przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do treści zawartych na stronie Portalu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu jest zabronione.

 

 • 7. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portalu wyłącznie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Portalu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób nienaruszający Regulaminu, przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów.
 3. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić dostęp do Portalu lub korzystanie z Portalu lub destabilizowałyby pracę Portalu, w tym w szczególności umieszczanie odnośników do stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub przeznaczonych do wyłudzania danych. Użytkownik, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania (w tym dokonywania zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności) w treść, strukturę, formę, grafikę, oprogramowanie, mechanizm działania, ani inne elementy Portalu.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia praw do wizerunku, praw autorskich, innych praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich, dotyczących zamieszczanych w Portalu treści.

 

 • 8. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA (UCZESTNIKA SZKOLENIA)

 

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Szkoleniach stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

 1. Klient zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach programu Zoom materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

 

 1. Klient posiadający opłacone Szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie otrzymane materiały szkoleniowe do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

 

 1. Klient nie jest uprawniony do pobierania, nagrywania i zapisywania Szkolenia online.

 

 1. W przypadku chęci wykorzystania po zakończonym Szkoleniu materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.

 

 • 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Portalu jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 3. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamó Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 • 10. REKLAMACJE
 1. Reklamacja składana przez Użytkownika Portalu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zawierać:
 2. a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 3. b) e-mail osoby składającej reklamację,
 4. c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 5. d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

 

 1. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@goldenratio.org.pl

lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy:

Fundacja Golden Ratio,

 1. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań

 

 1. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 3. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

 

 • 11. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Użytkownik może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o Prawach Konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 12. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Umowa o Świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia swoich danych, które przekazał Usługodawcy, pisemnie na adres e-mail: info@goldenratio.org.pl

lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy:

Fundacja Golden Ratio,

 1. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań
 2. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie danych Użytkownika, po uprzednim zawiadomieniu Zarejestrowanego Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika i wskazaniu przyczyny rozwiązania umowy, w przypadku gdy:
 • Zarejestrowany Użytkownik korzysta z Usług w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 • Użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub w trakcie korzystania z Usług wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane;
 • Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usług (działania Portalu).

 

 • 13. DANE KONTAKTOWE
 1. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem (Klientem), który przekazał swoje dane osobowe, w tym e-mail, za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej e-mail.
 2. Użytkownik może się skontaktować z Usługodawcą m.in. w następujący sposób:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: info@goldenratio.org.pl
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny Usługodawcy:

Fundacja Golden Ratio,

 1. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań

 

 

 • 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2020 r.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem: sklep.goldenratio.org.pl;
 3. Regulamin zawiera następujące załączniki, stanowiące jego integralną część:
 • załącznik nr 1 do Portalu – Polityka Prywatności
 • załącznik nr 2 do Portalu – Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
 1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. W przypadku istotnych zmian Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem powiadomień w serwisie Usługodawcy.
 2. Zapisy Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie wszelkie spory wynikłe przy realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a jeżeli stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. Postanowienie zawarte w niniejszym ustępie w zdaniu powyżej nie dotyczy Konsumentów.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl